تولید اولین نانوماده در ویتنام

۲۳ دسامبر ۲۰۰۳- نگویان چان کی مدیر مرکز تحقیق و توسعه پارک فناوری سیاگون(SHTP) ویتنام بر پایه نانوتکنولوژی موفق به تولید نانوزغال (اولین نانوماده خود) شده است.