افزایش سرمایه گذاری ویتنام

ویتنام از سال 2003 تا 2005 حدود 50 مهندس، 10 کارشناس ارشد و 5 دکترا در زمینه علوم نانو را تربیت خواهد کرد.