افزایش سرمایه گذاری ویتنام

ویتنام از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ حدود ۵۰ مهندس، ۱۰ کارشناس ارشد و ۵ دکترا در زمینه علوم نانو را تربیت خواهد کرد.