امکان دسترسی به عناصر جدید

۸ نوامبر ۲۰۰۳- یک پژوهشگر آلمانی در زمینه نانوتکنولوژی گفت: – می توان نانوموادی ساخت که فضاهای خالی موجود در جدول تناوبی عناصر را پر کنند. – هربرت گلیتر،