کمیته نانوتکنولوژی دانشگاه امیر کبیر

کمیته نانوتکنولوژی بسیج علمی دانشگاه امیرکبیر در آذر ماه سال ۱۳۸۱تأ‌سیس گردید