کنترل خاصیت مغناطیسی نانولوله‌ها

طبق گزارشی که در شماره آگوست Science Bualletin به چاپ رسید، اولین سیستم پلاسمای القایی رسوبدهی شیمیایی بخار (ICP-CVD) برای خود سامانی ادوات گسیل میدانی مبتنی بر نانولوله‌های کربنی (CNT-FEDs)، در تایوان و با همکاری مشترک محققانی از دانشگاه ملی تایوان، دا