فیلم‌های شفاف با نانولوله‌های کربنی

نکته اساسی در دسترسی به صفحه‌های نمایش‌ انعطاف‌پذیر و تاشو، یافتن اجزای الکتریکی‌ای است که اولاً الکتریسیته را به ‌خوبی از خود عبور دهند و ثانیاً شفاف و قابل انعطاف باشند