طراحی شیر‌های مکانیکی با ابعاد نانومتری

ساخت ادوات نانومتری کار دشواری است، زیرا این ادوات در محدوده بین مواد مولکولی و توده‌ای قرار دارند