گامی مهم به سوی الکترونیک مولکولی

اکنون گروهی از مهندسان دانشگاه North western برای اولین بار موفق شده‌اند انواع متعددی از مولکول‌ها را در دمای اتاق روی یک سطح سیلیکونی در یک راستا قرار دهند و قدم مهم دیگری را به سمت الکترونیک مولکولی بردارند