تراشه‌های الکترونیکی با مدار‌های کوانتوم

محققان دانشگاه ییل موفق به ساخت رایانه‌های کوانتومی مبتنی بر بیت‌های کوانتومی یا کیوبیت‌ها‌ ، شده‌اند که هرکدام می‌تواند حالت‌های کوانتومی زیادی داشته باشد. برای ثبت اطلاعات در کیوبیت‌ها و یا خواندن اطلاعات آنها بدون آنکه تغییری در حالت‌های کوانتومی پدید آید، از یک محفظه کوچک ‌ابررسانا برای ذخیره فوتون‌های نوسانی میکروموجی استفاده می‌شود