چند نمونه از اتصالات نانولوله‌های کربنی

پیوند‌های داتیو (قطبی) شکلی از برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی است که در نانوساختار‌های الماس‌گونه و ماکرومولکولی بسیار حائز اهمیت می‌باشند.