نانوسیم‌ها در تشخیص بیماری‌ها

اگرچه ممکن است این مسأله غیرواقعی به نظر رسد ولی پزشکان آینده قادر خواهند بود با گرفتن یک قطره خون امکان وجود هزاران بیماری را بررسی کنند. این کار با ساختن تراشه‌های پیچیده که از نانوسیم‌ها ساخته شده‌اند، ممکن خواهد شد.