استفاده از نانوذرات در درمان سرطان

محققان مؤسسه فناوری جورجیا و دانشگاه پوردو نانوذراتی ساخته‌اند که قادر به شناسایی سلول‌های سرطانی و فریب‌دادن آنهاست که درنتیجه این کار باعث جذب این ذرات توسط سلول‌های مذکور می‌شود. این ذرات بعد از ورود به سلول قادر به رهاسازی دارو بوده و سلول را از درون از بین می‌برند