ارزیابی اولیه آزمایشگاه‌های متقاضی عضویت در شبکه انجام شد

کمیته شبکه زیرساخت آزمایشگاهی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ۶۰ آزمایشگاه متقاضی عضویت در شبکه زیر ساخت آزمایشگاهی فناوری نانو را مورد ارزیابی اولیه قرار داد. از بین این ۶۰ آزمایشگاه ۳۲ آزمایشگاه اولویت ۱ و مابقی اولویت های ۲ و ۳ دریافت کردند.