انتقال دارو با سرنگ‌های قابل تجزیه

شرکت PsiMedica موفق به ثبت اختراع جدیدی در زمینه سیلیکون‌های زیستی شد. براین اساس کلیه حقوق ایجادشده در زمینه انتقال مواد ازجمله داروها و مواد ژنتیکی به درون سلول‌ها با استفاده از سیلیکون قابل بازیافت، مانند شکلهای قابل تجزیه از سیلیکون متخلخل یا سیلیکون پلی‌کریستالی شرکت مذکور می‌باشد.