پیشرفت‌های جدید در نانولوله‌های کربنی

۱۳۸۳ -یکی از مشکلاتی که در زمینه تحقیق پیرامون نانولوله‌های کربنی وجود دارد، جداسازی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره (SWNT) از یکدیگر و بررسی جداگانه خواص فیزیکی و شیمیایی آنها می‌باشد تا بتوان به طور صحیح و مناسب از آنها استفاده نمود. کاربرد این نانولوله‌ها