شناساییDNA با فیلتر نانولوله‌ای

دانشمندان دانشگاه فلوریدا از ترکیب‌کردن یک رشته DNA، یک غشاء شبه‌فیلتری و نانولوله‌ها توانستند مولکول‌های DNA حل‌شده در محلول‌ها را شناسایی کنند. این اولین بار است که محققان از یک فیلتر نانولوله‌ای حاوی DNA برای انجام کارهای رایج تحقیقاتی پزشکی استفاده کرده‌اند.