ایجاد کد رمز روی اسناد توسط نقاط کوانتوم

محققانی از اداره تحقیقات ملی کانادا راهی برای استفاده از نقاط کوانتومی (ذرات کوچک نیمه‌هادی) ابداع کرده‌اند تا کدهای مخفیانه نامرئی را بر روی سطوحی مثل اسناد و مدارک چاپ کنند.