مدارهای فوتونیک به‌جای مدارهای الکترونیک

دانشمندان آمریکایی آزمایشگاه ملی لارنس برکلی و دانشگاه کالیفرنیا، گام مهم دیگری در جهت پیشرفت فناوری فوتونیک سریع برداشتند. آنها نشان دادند که می‌توان از نانوروبان‌ها (تک‌بلورهایی به طول چندهزار میکرون و پهنای چندصد نانومتر یا کمتر) به عنوان موج‌بر ، در هدایت پرتوهای نوری در مدارها استفاده نمود.