نگاهی به چند اختراع نانوتکنولوژی

شرکت کربن نانوتکنولوژی (CNI) موفق به ثبت اختراعی در زمینه اتصال کاتالیزورهای فلزی به نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و سپس فعال‌کردن آنها شده است. این فناوری به دلیل فراهم‌آوردن امکان استفاده گسترده از نانولوله‌های کربنی در مواردی چون الکترودهای پیل سوختی که CNI تأمین‌کننده کاتالیزورهای فلزی آن است، برای این شرکت اهمیت دارد.