کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت تصویربرداری

از جمله عرصه‌هایی از علم پزشکی که از پیشرفت‌های نانوتکنولوژی بی‌نصیب نمانده است، عرصه تصویربرداری‌های پزشکی می‌باشد. با کمک نانوتکنولوژی دو گام اساسی به منظور بهبود روش‌های تصویربرداری برداشته شده است. ابتدا امکان بهبود روش‌های مرسوم تصویربرداری مانند MRI