گزارشی از روند ارسال و تکمیل فرم‌ها

کمیته زیرساخت آزمایشگاهی که متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و دبیرخانه ستاد است، در سومین جلسه خود در ۱ تیر ۱۳۸۳ با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه، حدود ۳۰ آزمایشگاه‌ را