تاثیر پیشرفت های نانو بر دارورسانی

در شماره ۲۵ ماهنامه دارو فناوری آبان ۸۳ مقاله ای تحت عنوان تاثیر پیشرفت های نانو بر دارورسانی به چاپ رسیده است که از طریق سایت اینترنتی این ماهنامه نیز قابل دسترسی است