دستاوردی جدید در زمینه فناوری رایانه‌های کوانتومی

فیزیکدانان دانشگاه پوردو موفق به ساخت یکی از اجزای مهم و حیاتی در توسعه رایانه‌های کوانتومی و ابزارهای اسپینترونیکی شده‌اند و به این ترتیب تحقیقات مربوط به رمزنگاری و پایگاه داده‌های سرعت بالا را یک مرحله دیگر جلو برده‌اند.