استفاده از نانوتکنولوژی در درمان ایدز

ترکیبی که اخیراً به عنوان اولین ماده محافظ دربرابر ویروس HIV معرفی شده است، توجه زیادی را به سمت خود معطوف ساخته است.