استفاده از نانوتکنولوژی برای مقابله با تروریسم زیستی

– مقابله با تهدیدهای تروریسم زیستی اخیراً با اختصاص مبلغ یک میلیون پوند به شرکت انگلیسی Nanosight شدت یافته است. این شرکت قرار است با این بودجه، روش جدیدی برای تولید آنتی‌بادی‌های مصنوعی که بهترین شناساگرهای سریع حملات بیولوژیک هستند، ابداع کند.