جلسه سخنرانی مدیر کمیته ملی نانوتکنولوژی آفریقای جنوبی

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور آقای منفرد اسکریبا مدیر برنامه ملی آفریقای جنوبی و هیئت همراه با موضوع وضعیت فناوری نانو در ایران و آفریقای جنوبی