معرفی گزارش نانولوله‌

گزارش ۲۰۰۴ Nanotubes اولین ارزیابی جهانی از تولیدکنندگان، فناوری‌ها، کاربرد‌ها و بازار‌های نانولوله‌های کربنی است.