ساخت میکروسکوپ الکترونی با بالاترین وضوح

هدف از اجرای پروژه TEAMدر وزارت انرژی آمریکا توانایی مشاهده مستقیم ساختارهای با اندازه ْ۰٫۵A می‌باشد. هدف اصلی پروژه TEAM، تصحیح اشتباهات میکروسکوپ‌های الکترونی قبلی است. با رسیدن به وضوح ْ۰٫۵A توسط TEAM، می‌توان به سیگنال‌های قوی‌تر،‌ اشعه‌های روشن‌تر، شفافیت بالاتر تصاویر، حساسیت تجزیه‌ای بالاتر و وضوح بی‌سابقه تصاویر رسید.