گزارش کاربردهای فناوری‌نانو در کشاورزی و صنایع غذایی

گزارش Down On The Farm که بوسیله گروه ETC تهیه شده است به بررسی تاثیر فناوری‌ نانو در کشاورزی و صنایع غذایی می‌پردازد. این گزارش در ۷۰ صفحه تهیه و در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴ به طور رایگان در سایت www. etcgroup.org قرار گرفته است. این گزارش شامل سه فصل مجزا