سنجش دی‌اکسید کربن در بازدم با حسگرهای نانولوله‌ای

محققین موسسه NanoMix در کالیفرنیا از ترکیب نانولوله و پلیمر برای ساخت حسگر جهت اندازه‌گیری میزان دی‌اکسید کربن در گازهای تنفسی استفاده کرده اند.