طرح ایده‌پردازی کاربردی در حوزه نانوفناوری

این طرح که برای برآوردن چندین نیاز به طور همزمان طراحی شده است، سعی دارد تحقیقات و ایده‌های کشور را به سمت فضای کاربردی و صنعتی سوق دهد و اذهان را با اهداف ستاد آشنا نماید. به منظور تحقق این اهداف طرح در دو قسمت