حمایت کمیته ترویج و تقویت بستر فکری فرهنگی از پنج گروه دانشجویی

در راستای توسعه بستر فکری و فرهنگی فناوری نانو ۵ گروه دانشجویی تحت حمایت کمیته ترویج مشغول فعالیت هستند.