مجموعه مستندات و دستورالعمل‌های پذیرش و نظارت بر اجرای طرح‌ها تدوین شد

به منظور هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود درخصوص جایگاه ستاد و دستگاه‌های اجرایی، کمیته طرح‌های کوتاه‌مدت توسعه فناوری نانو چارچوب‌ها و دستور‌العمل‌های کلی را با حضور نمایندگان دستگاه‌ها تدوین نمود.