پرسشنامه پیشنهاد طرح‌های فناوری نانو در سایت ستاد منتشر شد

این پرسشنامه که از طریق کمیته‌های دستگاه‌ها و یا سایت ستاد قابل دریافت می‌باشد، مجموعه‌ای است از سؤالات و اطلاعات خواسته‌شده که دارای بخش‌های اطلاعات عمومی و پیوست‌ها می‌باشد.