برنامه اجرایی طرح‌های کوتاه‌مدت توسعه فناوری نانو تدوین شد

برنامه اجرایی طرح‌های کوتاه مدت که مشتمل بر اصول کلی و سیاست‌های حاکم بر انتخاب و اجرای طرح‌ها، سیاست‌های عملیاتی برخورد با طرح‌ها و شیوه‌های حمایت از طرح‌ها می‌باشد، ساختار حاکم بر طرح‌های کوتاه‌مدت توسعه فناوری نانو را نیز تشریح نموده است