فرم عضویت در شبکه آزمایشگاهی نانو در سایت ستاد منتشرشد

آزمایشگاههای علاقمند می توانند بعد از پرکردن فرم اطلاعات آزمایشگاهها آن را به دبیرخانه کمیته زیرساخت آزمایشگاهی ارسال کنند و پس از ارزیابی در صورت دارا بودن شرایط لازم و قبول تعهدات شبکه به عضویت شبکه درآیند