محورهای اصلی فعالیت دستگاه‌های اجرایی مشخص شد

در راستای برنامه اجرایی طرح‌های کوتاه‌مدت توسعه فناوری نانو، دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد محورهای اصلی فعالیت خود را انتخاب نمودند.