مشخصات کمیته فناوری نانو وزارت صنایع و معادن اعلام شد

باتوجه به برنامه‌های تدوین شده در ستاد، دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد متعهد شدند کمیته‌های فناوری نانو خود را تشکیل و مشخصات اعضاء آنها را به طور رسمی به ستاد اعلام نمایند.