برگزاری دوره های دکتری فناوری نانو با مشارکت یک دستگاه و یک دانشگاه

تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای نیازهای کشور یکی از اصول مهم در سیاست های کلان ستاد ویژه توسعه فناوری بوده است. کمیته توسعه منابع انسانی ستاد در راستای تحقق این اصل، شرط برگزاری دوره دکتری فناوری نانو در یک دانشگاه را مشارکت یک دستگاه اجرائی با آن دانشگاه تعیین کرد.