شرایط اعزام به دوره های آموزش در عرصه کار و کارگاه های آموزشی

کمیته توسعه منابع انسانی شرایط افراد منتخب جهت اعزام به دوره های آموزش در عرصه کار و کارگاههای آموزشی در زمینه فناوری نانو را به شرح زیر تعیین و تصویب کرد