شرایط افراد جهت اعزام به مأموریت های مطالعاتی و آموزش در زمینه فناوری نانو

کمیته توسعه منابع انسانی شرایط افراد منتخب جهت دوره های مأموریت مطالعاتی در زمینه فناوری نانو را تعیین و تصویب کرد.