دانشگاههای برگزارکننده اولین دوره دکتری فناوری نانو انتخاب شدند

کمیته توسعه منابع انسانی ۶ دانشگاه برگزارکننده اولین دوره دکتری فناوری نانو را انتخاب کرد