بولتن – آشنایی هنرمندان و مروجان با مفاهیم و ویژگی‌ها و کاربردهای نانو

بولتنی برای آشنایی هنرمندان، فیلم‌سازان و فعالان ترویج نانوفناوری با مفاهیم فناوری و بطور اخص نانوفناوری و ترغیب آنها برای ساخت فیلم و آثار هنری در این زمینه تدوین شد