نحوه انتخاب و حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه تعیین شد

در این دستورالعمل معیارهای انتخاب آزمایشگاه ها جهت عضویت در شبکه آزمایشگاهی نانو و شرایط ستاد برای پذیریش آنها تعیین شد و سرفصل های اصلی حمایت ستاد از آزمایشگاه های عضو نیز تعیین شد.