آئین‌نامه فعالیت شبکه زیرساخت آزمایشگاهی نانو تدوین و تصویب شد

این آیین نامه در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۳ در کمیته شبکه آزمایشگاهی نانو به تصویب رسید.