فراخوان پذیرش طرح های فناوری نانو در وزارت بهداشت

طرحهایی که با هدف استفاده از روش های دارورسانی نانو در تشخیص و درمان سرطان به اجرا در می آیند که شامل زمینه های زیر می باشد: