نظریه جدید در فیزیک کوانتوم و ارائه روش‌های درمان جدید

بر اساس نظریه جدید درک رفتار موجی اجازه می‌دهد تا بتوانیم رفتار کوانتومی را پیش‌بینی کنیم و از آن طریق می‌توان رفتارهای کوانتومی را نیز با استفاده از مدل‌های ریاضی پیش‌بینی کرد. کاربردهای آشکار این روش باعث ایجاد فرصت‌هایی جدید در زمینه توسعه تکنولوژی‌ها در مقیاس اتمی می‌گردد.