نگاهی جدید به نانوساخت (لیتوگرافی)

فیزیکدانان آلمانی یک روش جدید برای لیتوگرافی اتمی یافته‌اند که می‌تواند بر محدودیت شکست نور تا حدود دوبرابر قبل غلبه کند. در این مطالعه نشان داده‌ شد که اگر اشعه لیزر با یک انتقال الکترونی در اتم‌ها، دارای ارتعاش شود، می‌توان نانوساختارهایی تولید کرد که دارای برجستگیهای کوچک‌تری می‌باشند.