برگزاری اوّلین کنفرانس بین‌المللی نانومواد تک‌بعدی در تایوان

موضوع این کنفرانس، گردهمایی محققین فعال در زمینه تحقیقات نانومواد تک‌بعدی و بحث و تبادل نظر علمی و فنی پیرامون این موضوع است.